Gạch lát nền 60x60 mờ-ximăng

Gạch lát nền 60x60 mờ-ximăng